တနဂၤေႏြဖြားမ်ားအတြက္

ဒီေန့တနဂၤေႏြေန့မွာတနဂၤေႏြသားသမီးေတြအတြက္ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ေဗဒင္ေလးကိုထည့္ေပးလိုက္တယ္။
၁၅.၁၀.၀၈ မွ၂၈.၁၀.၀၈ ထိ
အတိုက္အခံအေႏွာက္အယွက္ၾကားမွတိုးတက္မွဳကိုရွာေဖြရမည္။ၿပႆနာမ်ားၾကားမွတိုးတက္မည္။
ကာလအတန္ၾကာပိတ္ေနေသာလမ္းမ်ားၿပန္ပြင့္မည္။အလုပ္အၾကံအစည္သစ္၊ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။
မူရည္ရြယ္၊ရည္မွန္းထားသည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္၍မရ။

သူတစ္ပါးကိစၥၾကား၀င္၍တာန္ယူၿခင္း၊အာမခံၿခင္းမ်ားမၿပဳသင့္။
အိုးအိမ္ကိစၥ၊ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္စကားေၿပာဆိုမွဳမ်ားေအာင္ၿမင္ႏိုင္သည္။ မိမိအေပၚအေထာက္အကူၿပဳမည့္သူထက္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည့္သူမ်ား၀န္းရံေနသည္။
ၾကမ္းၿပင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အိမ္ေခါင္မိုးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ

အပ်က္အယြင္းရွိသူမ်ားအဖို့ၾကီးစြာေငြ၀င္မည္။ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မည္။စီးပြားတက္မည္။
တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသာအိမ္သစ္တြင္ေနသူမ်ားအဖို့ေငြအလိမ္ခံရမည္။
ေၿခေထာက္လက္တြင္မေတာ္တဆထိရွမည္။မိခင္အတြက္ၿဖစ္ေစ၊ေဆြမ်ဳိးအတြင္းမွသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
အတြက္ၿဖစ္ေစစိတ္လက္ပူပန္ရၿခင္းရွိမည္။စက္ပစၥည္းအ၀င္ေတာ္သည္။
ပုဆိုးေစာင္စသည္မ်ားအ၀င္ေတာ္သည္။အရြယ္ေရာက္သူလူလြတ္မ်ားအဖို့စုတ္လာဘ္ႏွစ္ပါး
၀င္ကိန္းရွိသည္။ အဂၤါနံပစၥည္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ပါကစီးပြားအထူးတိုးတက္မည္။
အိမ္တြင္ထစ္ခနဲရွိဆူတတ္ပူတတ္သူေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္၀င္ရမည္။

ၿပႆနာေၿဖရွင္းရၿခင္းမ်ားရွိတတ္သည္။ဗုဒၶဟူးနံထြက္ကိန္းရွိသည္။
ေရႊ၊ယဥ္အစရွိသည္မ်ားထြက္တတ္သည္။
အိမ္ရွိေရပိုက္ေခါင္းမ်ားပ်က္ပါကခ်က္ခ်င္းၿပင္ပါ။မၿပဳၿပင္ပဲထားပါကလာဘ္ပိတ္တတ္သည္။
ေနအိမ္သို့ၿပႆနာသယ္ေဆာင္လာေသာအမ်ဳိးသမီးေရာက္ရွိလာတတ္သည္။လက္ခံရန္မသင့္။
*အၿဖဴ၊အၿပာ၊မီးခိုး၊အစိမ္း၊အ၀ါ၊ႏို့ႏွစ္ေရာင္တ္ို့သည္ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

အထူးေကာင္းက်ဳိးေပးေသာအေရာင္မ်ားၿဖစ္သည္။
*ဒန္း၊ေဒါန၊အုန္း၊စပယ္၊ဇြန္ပန္း၊ဇီဇ၀ါတို့သည္ယခုလအတြက္ဆုေတာင္းၿပည့္ေသာ

ပန္း၊အညြန့္တို့ၿဖစ္သည္။ဘုရားပန္းတင္ၿခင္း၊ပန္းအိုးထိုးၿခင္းတို့ၿပဳလုပ္၍ဆုေတာင္းပါ။
*စေနနံ(ဘိနပ္၊အထည္)၊အဂၤါနံ(ေစာင္၊စက္ပစၥည္း)အေဟာင္းမ်ားရွာေဖြစြန့္ပစ္ပါ။

အဂၤါေန့တြင္အုန္းႏို့ေခါက္ဆဲြဒါနၿပဳပါ။
အေရွ့ေၿမာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ဆန္ၾကဲကာၾကက္၊ငွက္သတၱ၀ါအစာေကၽြးပါ။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: