နားမလည္ႏိုင္ေသာ

နားလည္ႏိုင္ပါ့မလား..?????
ဆဲြမရေသာ...........ပန္းခ်ီ
ေရး၍မထင္ေသာ....စာ
ေၿပာ၍မရေသာ......စကား ဆိုတာရွိတယ္။
ဒါကိုုနားလည္ႏိုင္ပါ့မလား..???

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: