ေၾကြးႏွစ္မ်ဳိး

ဥစၥာအခ်စ္_ ေၾကြးစစ္ႏွစ္ၿပင္
ဥစၥာအေၾကြး_ လူေရးမ၀င္
အခ်စ္ေၾကြးက_ ပူေဆြးအစဥ္
အေၾကြးကင္းက_ ေအးၿခင္းထာ၀စဥ္
*လူ ့ရြာမွတ္ေရး၊ ဥစၥာေၾကြးထက္၊ ခ်စ္ေၾကြးတင္လွ်က္၊ အဆပ္ခက္။

ဤသို ့ဆုိရုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ မည္သို ့ဆိုေစေလာက၌ေၾကြးရွိလွ်င
ၿပန္လည္ေပးဆပ္ထိုက္သည္ကိုမူအားလံုးလက္ခံထားၾကသည္သာ....
ဓမၼ၀ီရဂ်ာနယ္ မွ ကူးယူေရးသားပါသည္။


0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: