လူ ့သတင္းလူခ်င္းေဆာင္ကာ
လူ ့သမိုင္းေကာင္းေစဖို ့
အလုပ္ေကာင္းေတြလုပ္ၾကရပါမယ္။
`အလုပ္ေကာင္း`ရဲ့အေၿခခံက
`စိတ္ေကာင္း`ရွိဖို ့အဓိက တဲ့။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: