ဆႏၵေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့
ကိစၥတစ္ခုဟာ
အမွားအယြင္းၿဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္...
အဲဒီအမွားအယြင္းကို
ငါတပ္မက္ေနအံုးမွာပါပဲ။
အနမ္း

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: