စကားစုမ်ား

ၿဖစ္လည္းၿဖစ္ခ်င္တယ္
ၿဖစ္လည္းၿဖစ္သင့္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ
ၿဖစ္ႏိုင္တာကိုေရြးၿပီးလုပ္ပါ။

လုပ္သင့္တာကို
မလုပ္မိရင္
မလုပ္သင့္တာေတြ
လုပ္မိေနတတ္တယ္။

ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဟာ
ေနာက္က်တယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။
လုပ္ငန္းမစရေသးတာပဲရွိတယ္။

ေမတၱာပို ့ေနရုံနဲ ့
မၿဖစ္ေသးပါဘူး။
ေမတၱာဓါတ္ေတြရွိေနဖို ့က
အရင္လိုအပ္တယ္။

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: