မတတ္ေၿမာက္ေသးသည့္အရာ


ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ေကာင္းကင္တြင္ ေက်းငွက္မ်ားကဲ့သို ့ပ်ံသန္းသြားၾကသည္။
ပင္လယ္ထဲတြင္ ငါးမ်ားကဲ့သို ့ကူးခတ္သြားၾကသည္။
သို ့ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ ပထ၀ီေၿမၾကီးေပၚ၌ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကဲ့သို ့လက္တဲြၿပီးသြားၿခင္းမ်ဳိးကို မသင္ၾကားမတတ္ေၿမာက္ၾကေသးေပ။
မာတင္လူသာကင္း

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: