ပညာရွိ

One is not wise
because one speaks much.
He who is peaceable,
friendly and fearless is called wise.

မ်ားစြာ စကားေၿပာကာမွ်ၿဖင့္ ပညာရွိမၿဖစ္၊
သည္းညည္းခံတတ္၊ မုန္းေသာရန္သူဟူ၍လည္း မထား။
အေၾကာက္လည္းမရွိေသာသူကို ပညာရွိဟုေခၚ၏။

ဓမၼပဒ

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: