ေလာကမွာေထာင္ၿမင္မွရာကိုစြန္ ့လိုၾကတယ္။
သဘာ၀ကေတာ့ခ်မ္းသာကေလးစြန္ ့မွခ်မ္းသာၾကီးရႏိုင္တယ္။
အရွင္ဇနကဘိ၀ံသ

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: