ခ်စ္ၿခင္းေၾကာင့္စိုးရိမ္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ခ်စ္ၿခင္းေၾကာင့္ေၾကာက္ရၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ခ်စ္ၿခင္းကင္းလြတ္ေသာသူမွာစိုးရိမ္ရၿခင္းမရွိ၊
ေၾကာက္ရၿခင္းအဘယ္မွာရွိအံ့နည္း။

ၿမတ္ႏိုးၿခင္းေၾကာင့္စိုးရိမ္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ၿမတ္ႏိုးၿခင္းေၾကာင့္ေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ၿမတ္ႏိုးၿခင္းကင္းလြတ္ေသာသူမွာစိုးရိမ္ရၿခင္းမရွိ၊
ေၾကာက္ရၿခင္းအဘယ္မွာရွိအံ့နည္း။

ေပ်ာ္ပါးေမြ ့ေလွ်ာ္ၿခင္းေၾကာင့္စိုးရိမ္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ေပ်ာ္ပါးေမြ ့ေလွ်ာ္ၿခင္းေၾကာင့္ေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
ေပ်ာ္ပါးေမြ ့ေလွ်ာ္ၿခင္းကင္းလြတ္ေသာသူမွာစိုးရိမ္ရၿခင္းမရွိ၊
ေၾကာက္ရၿခင္းအဘယ္မွာရွိအံ့နည္း။

တပ္မက္ၿခင္းေၾကာင့္စိုးရိမ္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
တပ္မက္ေမာၿခင္းေၾကာင့္ေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္ရ၏။
တပ္မက္ေမာၿခင္းမွကင္းလြတ္ေသာသူမွာစိုးရိမ္ရၿခင္းမရွိ၊
ေၾကာက္ရၿခင္းအဘယ္မွရွိအံ့နည္း။

ဓမၼပဒ
Dhammapada

0 ေယာက္ေဆြးေႏြးခ်က္: